Agrolab, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.agrolab-troubsko.cz / CZ >> Stanovované parametry


Stanovované parametry:Půdy

 
parametr metoda
K (dle Mehlicha III)  AAS
Mg, Ca (dle Mehlicha III)  AAS
N-NH4  ISE
N-NO3   ISE
Minerální dusík ISE
P (dle Mehlicha III)  spektro
pH/H2O potenciometrie
pH/KCl potenciometrie
poměr huminových kyselin titrace
obsah uhličitanů Jankův vápnoměr
Síra gravimetrie
Stanovení Cox titrace
Stanovení Cu, Mn, Zn, Fe (jednotl.) v půdě AAS
Stanovení humusu titrace
Stanovení N celk. destilace
 

Voda

 
parametr metoda
alkalita titrace
dusičnany ISE ISE
fosforečnany - kolorimetricky spektrometrie
Oxidovatelnost titrace
tvrdost (Ca + Mg) titrace
zjevná zásaditost titrace
vodivost  kondukce

 

Rostliny, krmiva, hnojiva
 

parametr metoda
Hmotnost tisíce zrn gravimetrie
Lepek gravimetrie
Acidodetetgentní lygnin gravimetrie
Síra v biomase gravimetrie
Smyslové hodnocení, posouzení siláží senzorické
Stanovení ADF gravimetrie
Stanovení B (fotometricky) spektrofotometrie
Stanovení C gravimetrie
Stanovení Ca, Na, K, Mg, P jednotlivě AAS
Stanovení Cu, Mn, Zn, Fe (jednotl.) AAS
Stanovení cukrů titrační m.
Stanovení ČKT  titrační m.
Stanovení ČKT (s extrakcí tuku)  extrakce + titrace
Stanovení kyselosti vodního výluhu titrační m.
Stanovení NDF gravimetrie
Stanovení nečistot v tuku gravimetrie
Stanovení N-látek  destilace
Stanovení organického C gravimetrie
Stanovení pH potenciometrie
Stanovení popelovin gravimetrie
Stanovení předsušiny gravimetrie
Stanovení silážních kyselin  izotachoforéza
Stanovení škrobu polarimetrie
Stanovení tuku po hydrolýze extrakce + hydrolýza
Stanovení tuku přímou extrakcí extrakce
Stanovení vlákniny gravimetrie
Stanovení vlhkosti gravimetrie
Stanovení vlhkosti tuku gravimetrie
Stanovení volného amoniaku titrační m.

 


 

 

 

 


Agrolab spol. s r. o. | Zahradní 1a, 664 41 Troubsko
Telefon: +420 547 138 837 | agrolab@vupt.cz